Algemene voorwaarden Studio Souplesse

Hieronder lees je de algemene voorwaarden van Studio Souplesse.

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Studio Souplesse en een opdrachtgever.
Als zich tussen Studio Souplesse en opdrachtgever een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Studio Souplesse
Met Studio Souplesse worden alle medewerkers van Studio Souplesse bedoeld en degenen die schriftelijk toestemming hebben van R.E.E.M. van Beek om in naam Studio Souplesse op te treden.

Opdrachtgever
Een opdrachtgever is degene die diensten of producten van Studio Souplesse afneemt. Hieronder verstaan we o.a. een klant of leerling van Studio Souplesse. Deze voorwaarden gelden ook voor toekomstige en voormalige opdrachtgevers van Studio Souplesse.

Derden
Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met Studio Souplesse, wanneer voor de uitvoering hiervan derden worden betrokken. Onder derden verstaan we bijvoorbeeld een koerier of leverancier van Studio Souplesse.

Wijzigingen
Indien het nodig is om de overeenkomst te wijzigen, wordt dit door Studio Souplesse en opdrachtgever besproken. Alleen met toestemming van beiden, wordt de overeenkomst aangepast. Indien een van beide partijen het niet eens is met de wijzigingen, wordt de overeenkomst ontbonden. Op voorwaarde dat de tot dan toe geleverde diensten/producten betaalt zijn. Betaalde contributies worden niet geretourneerd.

Voorwaarden niet geldig
Deze voorwaarden gelden niet wanneer door partijen uitdrukkelijk én schriftelijk hiervan is afgeweken.

Lidmaatschap bij Studio Souplesse
Hieronder leest u de algemene voorwaarden m.b.t. :

Aanvang lidmaatschap
Bij aanvang van het lidmaatschap vult de leerling een aanmeldformulier in. Hierop wordt ook ondertekend dat deze algemene voorwaarden gelezen en begrepen zijn.

Duur lidmaatschap of overeenkomst
Het lidmaatschap bij Studio Souplesse is doorlopend, totdat dit schriftelijk (per brief of per e-mail) wordt opgezegd door opdrachtgever of Studio Souplesse. Dit geldt ook voor een andere overeenkomst die opdrachtgever met Studio Souplesse aangaat.

Lidmaatschap stopzetten
Wil je je lidmaatschap opzeggen? Dan heb je een opzegtermijn van 1 maand. Dit geldt voor alle abonnementsvormen. In deze maand betaal je nog lesgeld en kun je ook nog lessen volgen.

Een les afzeggen en inhalen
Ben je verhinderd voor je les? Meldt je dan minimaal 24 uur voor aanvang van je les af. Dit kun je doen door ons te bellen of een bericht te sturen.
Studio Souplesse is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 22.00 uur. Op zaterdag van 08.00 uur tot 13.00 uur.

Het is niet mogelijk om het lidmaatschap en de betaling van het lesgeld (tijdelijk) stop te zetten tijdens vakanties.

Een les inhalen
Meldt je je minimaal 24 uur voor aanvang van de les af? Dan kun je de les binnen 1 maand inhalen.

Geef je niet tijdig door dat je verhinderd bent? Dan ben je de kosten hiervoor verschuldigd aan Studio Souplesse. En kun je deze les niet meer inhalen. Meldt je je af voor je inhaalles? Dan kun je deze les niet meer inhalen.

Lesuitval en sluitingsdagen
Wanneer een les uitvalt, dan regelt Studio Souplesse een invaldocent. Of wordt er met de opdrachtgever een nieuwe datum en tijd afgesproken om de les in te halen.

Studio Souplesse stelt zelf haar vakanties en sluitingsdagen vast. De lessen waarvoor contributie betaald is, vervallen hierdoor niet. Bij het bepalen van vakanties en sluitingsdagen wordt geen rekening gehouden met bouwvak of schoolvakanties.


Betalingsachterstand lesgeld of factuur
Indien de opdrachtgever de factuur niet tijdig betaalt, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand. De rente over het opeisbare bedrag (het lesgeld of factuurbedrag) wordt berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van betaling van het volledig verschuldigde bedrag.

Maakt Studio Souplesse kosten (bijvoorbeeld door inschakeling van een incassobureau of deurwaarder) voor het innen van de achterstallige bedragen? Dan komen deze kosten voor rekening van opdrachtgever.

 

Webshop

Producten
Studio Souplesse verkoopt producten via de webshop. Wij streven ernaar het aangeboden artikel zo juist mogelijk te beschrijven. Het is mogelijk dat de daadwerkelijke kleur afwijkt van de kleur op de foto van de webshop.

Bestelling annuleren
Wil je je bestelling annuleren? Dit is alleen mogelijk wanneer je nog niet betaald hebt. Neem dan contact met ons op via telefoon of het contactformulier.

Retourneren
Wil je een product dat je kocht via de webshop retourneren? Neem dan contact met ons op via telefoon of het contactformulier. Retourneren is alleen mogelijk binnen 14 dagen. Wij nemen geen artikelen terug waarvan de originele verpakking geopend is of waar een logo op gedrukt is.

Betaalmogelijkheden bestellingen
Bestel je via onze webshop? Dan betaal je aan het einde van het bestelproces. Je kunt betalen via een overboeking of via iDeal. Nadat wij je betaling ontvangen hebben, zetten we je bestelling klaar.

Bestellingen kunnen worden opgehaald in de studio. Hiervoor maak je een afspraak per e-mail of telefoon. Bestellingen kunnen ook worden opgestuurd met Postnl. De kosten hiervoor worden door de klant betaald.

Offertes en aanbiedingen
Alle offertes en aanbiedingen van Studio Souplesse zijn vrijblijvend. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Wijziging in product of dienst
Is een product of dienst niet meer leverbaar is of gewijzigd is in de periode tussen de offerte/aanbieding en de aanvaarding? Dan worden nieuwe afspraken hierover gemaakt.

Studio Souplesse kan niet worden gehouden aan een offerte/aanbieding als opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte/aanbieding of een deel daarvan een vergissing of verschrijving bevat.


Privacy beleid
Studio Souplesse respecteert de privacy van alle opdrachtgevers. Verschaf je ons persoonlijke informatie? Dan behandelen wij deze uiteraard vertrouwelijk.

Studio Souplesse verkoopt je gegevens niet
Wij verstrekken of verkopen je persoonlijke gegevens niet aan derden. Tenzij deze betrokken zijn bij het uitvoeren van je bestelling.
Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren

Studio Souplesse  gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

  • Plaats je een bestelling? Dan hebben we je naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om je bestelling uit te voeren. En om je van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
  • Wij streven ernaar om het winkelen in onze webshop zo aangenaam te maken. Daarom slaan wij, met jouw toestemming, je persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.
  • Wil je je bestelgegevens opslaan? Dan doen wij dit op een Secure Server. Je kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat je je bestelgegevens de volgende bestelling niet hoeft in te vullen. Je bestelgegevens zijn je naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens.
  • Wil je ons feedback geven over het gebruik van onze website? Heel graag! Deze feedback gebruiken we om onze website verder te ontwikkelen en te verbeteren.

 

 Aanvullende bepalingen

Persoonlijke eigendommen
Studio Souplesse kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan of verlies van persoonlijke eigendommen.

Parkeren
Er is voldoende parkeergelegenheid voor en in de buurt van Studio Souplesse. Respecteer de verkeersregels en parkeer niet op privéterrein van de woningen en bedrijven. Het parkeren van auto’s of het plaatsen van (brom)fietsen is geheel op eigen risico.

Wijzigingen
Studio Souplesse behoudt zich het recht lesdagen, lestijden, lesvormen, tarieven en de reglementen te wijzigen. De leerling krijgt hierover informatie per e-mail en in de studio.

Feedback en klachten
Ben je niet helemaal tevreden over Studio Souplesse? Neem dan contact met ons op via telefoon of het contactformulier. Wij ontvangen graag feedback. En passen onze service aan als dat mogelijk is. Ook andere vragen en opmerkingen kun je op deze manier met ons delen.

Wij streven ernaar om binnen een week je klacht/feedback te behandelen. En schriftelijk hierop te reageren.

 

Aansprakelijkheid, eigen verantwoording en gezondheid
De opdrachtgever levert alle gegevens, waarvan Studio Souplesse aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Dit geldt ook voor gegevens waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Deze gegevens worden tijdig aan Studio Souplesse verstrekt.

Als opdrachtgever nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Studio Souplesse niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,  die hieruit voorkomt.

Studio Souplesse voert de overeenkomst met opdrachtgever naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

Tevens kan Studio Souplesse het leveren  van diensten/producten weigeren als opdrachtgever verlangt te leveren onder de norm die Studio Souplesse als kwalitatieve standaard hanteert.

Studio Souplesse kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of gezondheidsproblemen die niet aantoonbaar veroorzaakt zijn door advies of nalatigheid van Studio Souplesse of een van haar medewerkers/vertegenwoordigers.

Wanneer een opdrachtgever tijdens een les niet het advies van Studio Souplesse of een van haar medewerkers/vertegenwoordigers opvolgt, is dit op eigen risico.

Gezondheid

  • Als je lichamelijke klachten hebt, ga dan bij je arts of (fysio)therapeut langs.
  • Als je een blessure of klachten hebt, informeer je docent dan voor de les. Laat het je docent ook weten als je zwanger bent, of zwanger wilt worden. Je docent kan daar dan rekening mee houden tijdens de les. Sommige houdingen kun je aangepast meedoen, andere kun je beter vermijden.
  • Je docent past je houdingen en oefeningen aan, eventueel in overleg met je arts of therapeut.
  • Als je koorts hebt, dan mag je geen yogahoudingen beoefenen. Je lichaam moet dan rusten en herstellen. Na je ziekte kun je op een rustig tempo weer beginnen aan je practise.
  • Je bent zelf verantwoordelijk voor je gezondheid. Studio Souplesse kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongeval of letsel door het uitoefenen van de les.

Intellectuele eigendom
Studio Souplesse behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Alle materiaal (dus ook beeld- en geluidsmateriaal) door Studio Souplesse geproduceerd en gepubliceerd, is intellectueel eigendom. En mag niet zonder toestemming van Studio Souplesse gebruikt, vermenigvuldigd of verspreidt worden zonder vermelding van het intellectueel eigendom.

Studio Souplesse heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken. Voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. Enige overeenkomsten met intellectueel eigendom van anderen berust op louter toeval.

Indien Studio Souplesse bekend is dat het intellectueel eigendom van het vernoemde/gebruikte toebehoord aan deze of gene, dan wordt de rechtmatig eigenaar uiteraard vermeld.
Staat de juiste vermelding er niet bij? Neem dan contact met ons op. Dan passen wij dit aan.
Gebruiken wij, ondanks onderzoek, per abuis materiaal dat auteursrechtelijk beschermd is? Informeer ons dan hierover. Uiteraard verwijderen wij dit materiaal of passen desgewenst de vermelding aan.